Obnovení příjmu zakázek od pondělí 11. května 2020

7.5.2020

Vážení zákazníci a partneři,

od pondělí 11. května 2020 pro Vás znovu otevíráme všechna místa pro příjem zakázek.

Současně děkujeme za Vaší podporu v posledních měsících, díky které jsme mohli zajišťovat servis zařízení bez jakéhokoliv přerušení.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ukončení servisu zařízení NICEBOY

30.4.2020

Od 1. května 2020 ukončujeme záruční i pozáruční servis zařízeni značky NICEBOY.

Ukončení servisu zařízení NICEBOY

Informace o záručním a pozáručním servisu naleznete na oficiálních stránkách niceboy.eu

Ukončení servisu zařízení EVOLVEO

23.9.2019

Od 1. října 2019 ukončujeme záruční i pozáruční servis zařízeni EVOLVEO.

Ukončení servisu zařízení EVOLVEO

Další záruční a pozáruční servis bude zajišťovat distributor Abacus Electric, s.r.o.

Poděkování za spolupráci na festivalu Pelhřimov - město rekordů 2019

14.6.2019

Poděkování za spolupráci na festivalu Pelhřimov - město rekordů 2019

Zveřejnění usnesení akcionářů VSP DATA a.s.

14.1.2019

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

VSP DATA a.s.,
IČO: 492 41 575,
se sídlem Údolní 2188, 390 02, Tábor, Česká republika, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka B 1209

v souladu s ustanovením § 529 odst. 1  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) oznamuje, že dne 3. ledna 2019 valná hromada Společnosti přijala usnesení o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované akcie, tj. o přeměně:

  1. 1000 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné  podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč  na 1000  kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované  podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 
  2. 231 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč  na 231 kusů kmenových akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč  a
  3. 238 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na 238 kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč

(dále jen „Přeměna akcií“). 

O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 1/2019, N 1/2019 ze dne 3. ledna 2019, sepsaný     JUDr. Stanislavem Hrochem, notářem se sídlem v Táboře, jež byl založen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 1209.

Představenstvo VSP DATA a.s. (dále jen „Společnost“) tímto v návaznosti na rozhodnutí o Přeměně akcií vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 Občanského zákoníku, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o Přeměně akcií v Obchodním věstníku odevzdali své listinné akcie Společnosti. Odevzdání listinných akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9.00 do 12.00 hod. v sídle Společnosti. Akcionář odevzdá akcie osobně, případně prostřednictvím zmocněného zástupce akcionáře, který se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 531 Občanského zákoníku určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců. Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.

Představenstvo současně vyzývá akcionáře ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP (Centrální depozitář cenných papírů), seznam účastníků CDCP je uveden na www.cdcp.cz.

Akcionář je povinen při odevzdání svých listinných akcií sdělit Společnosti číslo výše uvedeného účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Nesdělí-li akcionář číslo účtu při odevzdání akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 Občanského zákoníku stanovena dodatečná lhůta ke sdělení čísla tohoto účtu, a to v délce 2 měsíců ode dne odevzdání akcií Společnosti. Nesdělí-li akcionář číslo tohoto účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k takovým akciím ke dni, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

VSP DATA a.s.

VSP DATA a.s. nejlepší servisní partner HP v roce 2018

7.1.2019

Naše společnost byla oceněna společností HP Česká republika jako "Nejlepší servisní partner za rok 2018".

VSP DATA a.s. nejlepší servisní partner HP v roce 2018

Ukončení servisu mobilních telefonů GSmart (Gigabyte)

1.1.2019

K 1. lednu 2019 výrobce ukončil servisní podporu pro mobilní telefony Gigabyte - GSmart.

Ukončení servisu mobilních telefonů GSmart (Gigabyte)

VSP DATA a.s. nebude nadále poskytovat servisní podporu.

Veškeré dotazy ohledně reklamací, prosím, směřujte na distributora společnost Asbis.

Talent roku 2018

26.9.2018

26. září 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v soutěži "Talent roku" pro rok 2018, kterou dlouhodobě podporujeme jako hlavní sponzor. 

Všem soutěžícím blahopřejeme.

Talent roku 2018

Certifikace ISO 27001 (ISMS)

3.9.2018

Společnost VSP DATA a.s. úspěšně obhájila dozorový audit systému řízení bezpečnosti informací (ISO 27001).

Poděkování od VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

15.6.2018

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

V Sezimově Ústí 15. 6. 2018

Vážený pane řediteli,

13. 6. 2018 proběhla na naší škole netradičně pojatá akce „Technika nás baví“, na které jste prezentovali Vaši firmu. Chceme Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za vstřícnost a ochotu přijmout tuto formu spolupráce. Bez aktivní účasti partnerských firem a zaměstnavatelů by akce ztratila svůj smysl a věrohodnost. Zde byla vaše prezentace nenahraditelná.

Vždyť cílem akce bylo zajímavou a hravou formou přiblížit žákům ZŠ svět techniky jako oblast, kde by mohli najít své uplatnění v životě, vykonávat činnosti které je budou bavit a zajistí jim dlouhodobou perspektivu vzdělávání a zaměstnání.

Z prvních reakcí víme, že naše společné snažení k zatraktivnění světa techniky a představení významných a stabilních zaměstnavatelů se žákům líbilo. Nemalou měrou k tomu přispěli i zástupci vaší firmy a proto jim prosím vyřiďte naše poděkování.

Již dnes můžeme říci, že i přes nepříznivé počasí se nám společně podařila ojedinělá akce k podpoře technického vzdělávání a získávání absolventů do firem. Akci bychom chtěli opakovat a pokračovat s vaší firmou v navázané spolupráci. Již nyní budeme rádi za Vaše hodnocení i připomínky a náměty, jak příští ročník ještě vylepšit. Letošního akce se zúčastnilo 840 žáků ZŠ z širšího regionu a 11 firem.

Předpokládáme ale, že naše spolupráce nebude stát na jediné velké akci. Jsme připraveni společně připravovat a realizovat aktivity k podpoře získávání žáků na vybrané obory vzdělávání, k podpoře vytypovaných žáků formou stipendií, k realizaci odborných praxí žáků u vaší firmy i společným projektům propojujícím odborné vzdělávání s reálným světem techniky v moderních firmách.

S díky
Ing. František Kamlach
ředitel školy
VOŠ, SŠ, COP
Budějovická 421
Sezimovo Ústí