Pozvánka na valnou hromadu společnosti VSP DATA a.s.

20.5.2020

Představenstvo akciové společnosti VSP DATA a.s. svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v Táboře dne 2. června 2020 od 10.00 hod v sídle společnosti.

Program:

 1. Zahájení VH
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019 a stavu majetku společnosti
 4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019
 5. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
 6. Volba členů dozorčí rady
 7. Schválení Smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
 8. Projednání a schválení auditora pro rok 2020
 9. Závěr

Prezence akcionářů proběhne dne 2.6.2020 v době od 9.00 do 10.00 v sídle společnosti. Při prezenci se akcionáři prokáží listinnými akciemi na majitele a platným občanským průkazem. Zástupci akcionářů se prokáží úředně ověřenou plnou mocí.

Více informací

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Service Park a.s.

20.5.2020

Představenstvo akciové společnosti Service Park a.s. svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat ve středu 2. června 2020 od 11.00 hod v sídle společnosti.

Program:

 1. Zahájení VH
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019 a stavu majetku společnosti
 4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019
 5. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
 6. Volba členů dozorčí rady
 7. Schválení Smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
 8. Projednání a schválení auditora pro rok 2020
 9. Závěr

Prezence akcionářů proběhne dne 2.6.2020 v době od 9.00 do 10.00 v sídle společnosti. Při prezenci se akcionáři prokáží listinnými akciemi na majitele a platným občanským průkazem. Zástupci akcionářů se prokáží úředně ověřenou plnou mocí.

Více informací

Obnovení příjmu zakázek od pondělí 11. května 2020

7.5.2020

Vážení zákazníci a partneři,

od pondělí 11. května 2020 pro Vás znovu otevíráme všechna místa pro příjem zakázek.

Současně děkujeme za Vaší podporu v posledních měsících, díky které jsme mohli zajišťovat servis zařízení bez jakéhokoliv přerušení.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací

Ukončení servisu zařízení NICEBOY

30.4.2020

Od 1. května 2020 ukončujeme záruční i pozáruční servis zařízeni značky NICEBOY.

Ukončení servisu zařízení NICEBOY

Informace o záručním a pozáručním servisu naleznete na oficiálních stránkách niceboy.eu

Více informací

Ukončení servisu zařízení EVOLVEO

23.9.2019

Od 1. října 2019 ukončujeme záruční i pozáruční servis zařízeni EVOLVEO.

Ukončení servisu zařízení EVOLVEO

Další záruční a pozáruční servis bude zajišťovat distributor Abacus Electric, s.r.o.

Více informací

Poděkování za spolupráci na festivalu Pelhřimov - město rekordů 2019

14.6.2019

Poděkování za spolupráci na festivalu Pelhřimov - město rekordů 2019

Více informací

Zveřejnění usnesení akcionářů VSP DATA a.s.

14.1.2019

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

VSP DATA a.s.,
IČO: 492 41 575,
se sídlem Údolní 2188, 390 02, Tábor, Česká republika, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka B 1209

v souladu s ustanovením § 529 odst. 1  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) oznamuje, že dne 3. ledna 2019 valná hromada Společnosti přijala usnesení o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované akcie, tj. o přeměně:

 1. 1000 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné  podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč  na 1000  kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované  podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 
 2. 231 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč  na 231 kusů kmenových akcií, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč  a
 3. 238 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč na 238 kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč

(dále jen „Přeměna akcií“). 

O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 1/2019, N 1/2019 ze dne 3. ledna 2019, sepsaný     JUDr. Stanislavem Hrochem, notářem se sídlem v Táboře, jež byl založen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 1209.

Představenstvo VSP DATA a.s. (dále jen „Společnost“) tímto v návaznosti na rozhodnutí o Přeměně akcií vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 Občanského zákoníku, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o Přeměně akcií v Obchodním věstníku odevzdali své listinné akcie Společnosti. Odevzdání listinných akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9.00 do 12.00 hod. v sídle Společnosti. Akcionář odevzdá akcie osobně, případně prostřednictvím zmocněného zástupce akcionáře, který se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 531 Občanského zákoníku určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců. Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.

Představenstvo současně vyzývá akcionáře ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP (Centrální depozitář cenných papírů), seznam účastníků CDCP je uveden na www.cdcp.cz.

Akcionář je povinen při odevzdání svých listinných akcií sdělit Společnosti číslo výše uvedeného účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Nesdělí-li akcionář číslo účtu při odevzdání akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 Občanského zákoníku stanovena dodatečná lhůta ke sdělení čísla tohoto účtu, a to v délce 2 měsíců ode dne odevzdání akcií Společnosti. Nesdělí-li akcionář číslo tohoto účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k takovým akciím ke dni, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

VSP DATA a.s.

Více informací

Karel Gott zazpíval nejlepším partnerům na galavečeru HP

7.1.2019

HP uspořádalo na pražském Žofíně „poslední vánoční večírek roku 2018“ spojený s předáváním ocenění pro nejlepší distributory, resellery a komerční partnery. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení samotného Karla Gotta.

Zobrazit celý článek.

Zdroj: Channelworld.cz

Zobrazit více

VSP DATA a.s. nejlepší servisní partner HP v roce 2018

7.1.2019

Naše společnost byla oceněna společností HP Česká republika jako "Nejlepší servisní partner za rok 2018".

VSP DATA a.s. nejlepší servisní partner HP v roce 2018

Více informací

Ukončení servisu mobilních telefonů GSmart (Gigabyte)

1.1.2019

K 1. lednu 2019 výrobce ukončil servisní podporu pro mobilní telefony Gigabyte - GSmart.

Ukončení servisu mobilních telefonů GSmart (Gigabyte)

VSP DATA a.s. nebude nadále poskytovat servisní podporu.

Veškeré dotazy ohledně reklamací, prosím, směřujte na distributora společnost Asbis.

Více informací