15.4.2024

Představenstvo akciové společnosti VSP DATA a.s.
se sídlem Údolní 2188, Tábor, IČ: 49241575 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1209

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 28. května 2024 od 14.00 hod. v sídle společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. na adrese Zlín, náměstí Práce 2523

Program:

1. Zahájení VH
2. Volba orgánů valné hromady, navrženi jsou:
    předseda valné hromady – Ing. Jindřich Zítek
    zapisovatel – Ing. Jiří Bonaventura
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2023 a stavu majetku společnosti
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023, zpráva dozorčí rady
5. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
6. Projednání a schválení auditora pro rok 2024
7. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Prezence akcionářů proběhne dne 28.5. 2024 v době od 13.00 do 14.00 v recepci společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.. Při prezenci se akcionáři prokáží výpisem z evidenčního účtu majitele akcií a platným občanským průkazem. Případní zástupci akcionářů se prokáží plnou mocí k zastupování. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Vyjádření představenstva:
-    k bodu 3 – k přednesené zprávě bude akcionářům předána také Výroční zpráva ověřená auditorem
-    k bodu 4 – výsledek projednání a schválení účetní závěrky bude stejně jako zpráva dozorčí rady zaznamenán v zápise z VH
-    k bodu 5 - představenstvo předloží na VH návrh k vyplacení dividend v celkové výši 9 mil. Kč
-    k bodu 6 - představenstvo bude navrhovat jako auditora stejného auditora jako v roce 2023 tedy společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o

Tato pozvánka byla jednotlivým akcionářům doručena elektronicky a to v zákonné době.

dne 15.4. 2024                                          

předseda představenstva

VSP DATA a.s 
Ing. Jindřich Zítek