20.5.2020

Představenstvo akciové společnosti Service Park a.s. svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat ve středu 2. června 2020 od 11.00 hod v sídle společnosti.

Program:

  1. Zahájení VH
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019 a stavu majetku společnosti
  4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019
  5. Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
  6. Volba členů dozorčí rady
  7. Schválení Smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
  8. Projednání a schválení auditora pro rok 2020
  9. Závěr

Prezence akcionářů proběhne dne 2.6.2020 v době od 9.00 do 10.00 v sídle společnosti. Při prezenci se akcionáři prokáží listinnými akciemi na majitele a platným občanským průkazem. Zástupci akcionářů se prokáží úředně ověřenou plnou mocí.